Avoimet työpaikat

Kati Korhonen, Iisalmi

”Tulin Iisalmen tehtaalle alan­vaih­ta­jana koneis­ta­jaksi kahdeksan vuotta sitten. Koneis­tajan töitä tein useita vuosia työpis­tettä muutamia kertoja vaih­taen. Vuosi sitten siir­ryin hoita­maan laatuin­si­nöörin tehtävää, ja arki onkin melkoisen vauh­di­kasta, kun uuden työn­kuvan lisäksi kiirei­senä pitävät kone­tek­niikan insi­nöö­rio­pinnot.

Parasta meillä HANZALLA on työyh­teisön hyvä yhteis­henki. Täällä on aina voinut luottaa siihen, että työka­ve­reilta saa apua ja tukea. Työnan­tajan jous­ta­vuus on myös hieno asia työn­te­kijän näkö­kul­masta, kaik­kialla se ei ole itses­tään­sel­vyys.

Myös koulut­tau­tu­mi­seen ja kehit­ty­mi­seen meillä on kannus­tava ilma­piiri. Itsekin olen saanut näinä vuosina kannus­tusta ja hienoja mahdol­li­suuksia, joista olen kiitol­linen.”

Samankaltaiset artikkelit