Avoimet työpaikat

URA HANZALLA

Monipuolisia metalliteollisuuden työtehtäviä

Etsitkö työpaikkaa, jossa sinulla on mahdol­li­suus osal­listua, vaikuttaa ja kokeilla uusia työteh­täviä? Olemme kasva­neet vuonna 2008 perus­ta­misen jälkeen yli kymmen­ker­tai­sesti. Haluamme olla asiak­kail­lemme koko­nais­val­tainen kump­pani, ja työn­te­ki­jöil­lämme on erit­täin tärkeä tehtävä tämän saavut­ta­mi­sessa.

Toivo­tamme terve­tul­leiksi ihmiset, joilla on erilaiset taustat ja erilaista koke­musta, sillä erilaiset näkö­kulmat haas­tavat oman tapamme ajatella ja suosivat suurimpia edis­ty­sas­kelia. Meidän tapamme toimia on tehnyt meistä johtavan toimijan toimia­lal­lamme, ja meillä on nykyisin toimintaa seit­se­mässä maassa. Suomen tehtaamme sijait­sevat Joen­suussa, Heinä­ve­dellä ja Iisal­messa.

Haluai­sitko sinä tulla osaksi HANZAA?

Miksi meille?

Olemme kansain­vä­li­sesti toimiva yritys, joka tarjoaa erilaisia tehtäviä ja urapol­kuja. Meille on tärkeää kehit­tyvä ja huoleh­tiva työym­pä­ristö, jossa tuetaan henki­löstön amma­til­lista ja henki­lö­koh­taista kehi­tystä.

Toimi­tamme sitä, mitä olemme luvan­neet sekä seuraamme työmme tuloksia ja paran­namme jatku­vasti toimin­taamme.

Paino­tamme enna­koivaa vies­tintää ja osal­lis­tamme siihen kaikki. Vies­tin­tämme on läpi­nä­kyvää ja avointa.

Toimimme yhtenä tiiminä ja työs­ken­te­lemme tavoit­teiden eteen. Jaamme tietoa ja koke­musta sekä tuemme toinen toisiamme. Arvos­tamme työto­ve­reita ja luotamme heidän hyviin aikei­siin.

Seuraamme proses­se­jamme ja kehi­tämme niitä tehok­kaam­maksi. Olemme avoimia muutok­selle.

Annamme ihmi­selle mahdol­li­suuden päätösten teke­mi­seen, vaikka ne eivät aina tuot­taisi haluttua tulosta. Tärkeää on jatkuva oppi­minen ja kehit­ty­minen. Sitou­dumme työhömme ja uskal­lamme tehdä päätöksiä.

Kansainvälinen teknologia-alan yritys paikallisella sydämellä

Pyrimme aina olemaan jous­tavia ja eri elämän­ti­lan­teita ymmär­tävä työnan­taja, sillä henki­löstön hyvin­vointi ja hyvä työil­ma­piiri ovat meille ensi­si­jaisen tärkeitä asioita. Työhy­vin­vointia tuemme muun muassa kult­tuuri ja hyvin­voin­tie­tuuk­silla, työsuh­de­pyö­rällä, moni­puo­li­sella tervey­den­huol­lolla sekä erilai­silla virkis­tys­ta­pah­tu­milla.

220
henkilöä
Suomessa
2100
työn­te­kijää
maail­man­laa­jui­sesti
3
tehdasta
Suomessa
18
tehdasta
maail­man­laa­jui­sesti
33,3
miljoonaa (€)
Suomen klus­terin liike­vaihto
350
miljoonaa (€)
maail­man­laa­juinen liike­vaihto

Yhteystiedot

Ahjotie 3
FI-79700 Heinä­vesi
+358 40 551 5255

Teol­li­suus­katu 7
FI-74120 Iisalmi
+358 20 741 2740

Kuha­sa­lontie 18
80220 Joensuu
+358 132 200 50

Ota yhteyttä tai seuraa meitä sosi­aa­li­sessa mediassa

Mukana urapolullasi

Teija Uotila

HR pääl­likkö
Suomen klus­teri
teija.uotila@hanza.com
p. 040 159 9069

Heidi Lampén

HR-koor­di­naat­tori
Joensuu
heidi.lampen@hanza.com
p. 040 621 2148

Raisa Jäppinen

HR-koor­di­naat­tori
Heinävesi/Iisalmi
raisa.jappinen@hanza.com
p. 040 538 7993

Uratarinat