Avoimet työpaikat

Toni Kinnunen, Joensuu

”Tänä vuonna tulee 21 vuotta siitä, kun aloitin työt täällä Joen­suun tehtaalla. Aikai­sempi toimi­tus­joh­taja soit­teli ja kyseli, olisinko kiin­nos­tunut haas­tat­te­lusta. Olisi poraus sekä kokoon­pa­no­työtä tarjolla. Menin haas­tat­te­luun ja sain aika pian soiton, että tulenko töihin. Muistan vieläkin, kun mainit­tiin, että kuvien luku­tai­dos­sani on vielä paran­ta­mista. Nyt luen kuvia unis­sani. Monen­laista työtä on tullut tehtyä täällä […]

Aleksi Karilahti, Heinävesi

”Olen työs­ken­nellyt 9 kuukautta täällä Heinä­veden tehtaalla. Alun perin tarkoitus oli työl­listyä rekry­oh­jelman kautta, mutta loppujen lopuksi sitä ei sitten tullut. Oma hake­muk­seni kuitenkin oli ilmei­sesti sen verran hyvä, että minut otet­tiin pereh­ty­mään. Kävin myös varkauden ammat­tio­pis­tolla suorit­ta­massa 1 kk pika­kurssin koneis­tuk­sesta. Olen pitänyt työs­täni. Työteh­tä­viini kuuluu koneistus. Ajan sorveja sekä työs­tö­kes­kuksia. Muka­vinta on vaih­telu […]

Kati Korhonen, Iisalmi

”Tulin Iisalmen tehtaalle alan­vaih­ta­jana koneis­ta­jaksi kahdeksan vuotta sitten. Koneis­tajan töitä tein useita vuosia työpis­tettä muutamia kertoja vaih­taen. Vuosi sitten siir­ryin hoita­maan laatuin­si­nöörin tehtävää, ja arki onkin melkoisen vauh­di­kasta, kun uuden työn­kuvan lisäksi kiirei­senä pitävät kone­tek­niikan insi­nöö­rio­pinnot. Parasta meillä HANZALLA on työyh­teisön hyvä yhteis­henki. Täällä on aina voinut luottaa siihen, että työka­ve­reilta saa apua ja tukea. […]